Bestill det du trenger til ditt event
Expand search form

Våre leievilkår

Leieavtale:

Avtale om utleie betinges godkjent signert leiekontrakt mellom partene eller gjensidig bekreftelse av oppdraget på mail. Den som underskriver kontrakt eller bekrefter ordre, er ansvarlig ovenfor Jalla-jalla sine vilkår og økonomiske forpliktelser. Kontrakten skal være adressert på rett person/firma før signering. Ved omfakturering vil det bli belastet med kr. 250,-. Jalla-Jalla tar ikke leieoppdrag på mindre enn kr 1.500,- I høysesong tas kun oppdrag på over 10.000 kr (mai – august).

Aldersgrense

Vi har en aldersgrense på 18 for å inngå leieavtale med oss. Mindreårige må evt. få foresatte til å stå som juridisk ansvarlig på leiekontrakt/bestilling.

Leietid

Leieprisen gjelder normalt for hele helgen eller inntil 5 dager.  Leietiden beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller sendes til kunden, og frem til utstyret er levert tilbake på lageret til Jalla-Jalla eller hentet hos leier. Leietiden er avtalt i kontrakten ved avtaleinngåelse.

Ønsker leietaker å utvide leieperioden, må utleier kontaktes. Dette vil ikke være noe problem såfremt utstyret ikke er utleid til ny kunde. Leveres det leide utstyret tilbake senere enn avtalt, uten utleiers skriftlige godkjennelse, beregnes det dobbel leie for dagene som er over det som er avtalt leieperiode.

Tilbakelevering

Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet leveringssted.

Betalingsbetingelser:

Ved større ordre kan vi kreve àkonto 1/3 ved bestilling. Resterende beløp betales ved levering. Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk. Depositum på 30 % utsendes ved avtaleinngåelse, restbeløp etterfaktureres. Dersom faktura sendes i post tilkommer et fakturagebyr kr 90,-.

Avbestilling

Alle bestillinger er bindene og uten vær-forbehold. Ved avbestilling tidligere enn 3 måneder betales 20% av leiebeløpet. Senere en 14 dager betales 50% av leiebeløpet. Senere enn 5 virkedager forfaller hele leiebeløpet til betaling. Dagene beregnes fra oppgitt leveringsdato. Avbestilling skal skje skriftlig.

Ved avbestilling av teltoppdrag senere enn 3 mnd. før leveringsdato blir kunde fakturert for inntil 40% av avtalt leiebeløp. Dersom avbestillingen kommer senere enn 6 uker før leveringsdato kan kunde bli fakturert inntil 100% av avtalt leiebeløp. Avbestilling skal skje skriftlig pr e-post eller SMS. Avbestillingsfrist og endringer (reduksjon) på mindre leveranser må være gjennomført senest 2 uker før avtalt leieperiode.  For alle andre ordre (ikke telt) gjelder 4 uker avbestilling/endringsfrist.

Henting

Henting skjer i tidsrommet klokken 8-18 eller etter avtale. Det meste er stablet på paller/traller men det må også påregnes og laste på/av på egenhånd. Vi hjelper til med truck dersom dette er hensiksmessig.

Det forventes at produktene fraktes på tørr og ren måte. Benyttes åpen henger skal det dekkes til med presenning. Kunden er selv ansvarlig for å ha stor nok bil og evt. henger og festemateriell. Lånes det henger av oss er det sjåførens ansvar å sikre lasten forskriftsmessig og at sjåføren har gyldig sertifikat for tilhenger. (BE i førerkortet)

Transport og montering

Transport og levering utført av oss skjer normalt innenfor tidsperioden 08.00 – 22.00 alle dager, med mindre det er avtalt tidspunkt og dette er spesifisert i ordren. Det kan forekomme levering dagen før oppgitt leveringsdato om dette er hensiktsmessig for oss. Leietager bør anta sen levering, særlig i høysesong. Normalt er det ikke behov at noen er tilstedet ved levering dersom det er tydelig hvor produktene kan hensettes trygt og tørt. Det samme gjelder ved retur. Se forøvrig pkt. 9. Alle blir varslet på SMS, ca 10-60 min før, når bilen er på vei.

Montering og levering

Dersom det er avtalt at Jalla-Jalla skal montere/demontere utstyr nevnt i denne avtalen, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser er innhentet. Leietaker plikter å ha en ansvarlig mottaker på monteringssted, som kan møte representanter for Jalla-Jalla og ta i mot utstyret.

Hvis Jalla-Jalla blir stoppet med bygging av telt, eller at vi må demontere teltet tidligere enn det leieperioden er avtalt, vil kunden bli fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom teltet er montert og må demonteres grunnet væromslag blir kunden fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom væromslag medfører at teltet likevel ikke kan monteres som planlagt kan kostnader for monteringsarbeid fratrekkes, avhengig av omstendighetene.

Etter at utstyret/telt er montert/levert og ferdig montert skal leietaker og representant fra Jalla-Jalla gå gjennom at alt er som bestilt. Leier har det totale ansvar under hele leieperioden å se til at utstyret/telt er forsvarlig sikret mot vind, snø eller andre uforutsette hendelser som kan skade utstyr/telt. Leietaker har ansvar for å påse at utstyr ikke blir stjålet eller skadet under leieperioden. 

Leietaker vil bli fakturert for skadene etter dagens priser på utstyr som evt. er skadet/ødelagt.

Dersom ikke annet er avtalt leveres bord/stoler/inventar til teltet. Kunden setter deretter opp bord/stoler etter eget ønske.

Prisene i tilbudet er beregnet på at dekketøy er levert maskinvasket fra oss, etterpolering av glass og bestikk må derfor påregnes. Ved tilbakelevering av service skal alt være skylt av og pakket.

Ubenyttet utstyr refunderes ikke.

Det er forbudt og grille, steke mat e.l. inne i teltene.

Fremkommelighet

Det skal være kjørbart for lastebil og bil med henger frem til levering- og monteringsstedet. Er ikke dette ordnet så vil kunden bli fakturert for ekstra arbeid pga. rydding av område. Kunden kan bli fakturert for merarbeid, kr 450,-pr time eks. mva hvis opplysningen ikke er gitt Jalla-Jalla på forhånd.Max avstand fra kjøretøy kan ikke overstige 10 meter. Det må være klargjort at det er mulig å forankre telt med ca 80 cm lange jordspyd. Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle. Transportprisen er ikke inkl. bæring eller heiskjøring. Vi er behjelpelig med dette etter avtale. Eventuelle parkeringstillatelse og parkeringsgebyr ifbm levering/montering av utstyr besørges av kunden. Leietaker er ansvarlig for å  skaffe adgangstillatelse, nøkkel, portåpner, brikke etc til områder som er låst for allmennheten. Eventuelle medgåtte timer for venting utenfor områder, vli bli fakturert. 

Ikke tillatt

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. på utleieproduktene. Strips o.l. fjernes av kunden. Modifisering, endring eller kutting på våre produkter er ikke tillatt.  Det er heller ikke tillatt å grille og steke mat i teltene. Våre utgifter ifbm alt under pkt ??? blir belastet leietaker etter medgått tid. NB! Møbler og inventar skal aldri hensettes ute i regnvær. Dette medfører et erstatningsansvar.

Dekketøy og servise

Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for matrester før returnering. Er ikke servise skylt belastes kunden med kr. 2,50 pr. del utover avtalt leiepris. Duker, servietter og stoltrekk må være tørt før pakking. 

Vaskegebyr

Ved leie av dekketøy, duk eller stoltrekk tilkommer et vaskegebyr på 1000,- inkludert mva. Dette avklares ved avtaleinngåelse.

Pakking og retur

Leietager sørger for at alt blir pakket tilbake i medfølgende emballasje og stablet på pallene det ble levert på. Utstyret rengjøres og ryddes slik det ble levert. Alt stables på ett og samme sted der utstyret ble levert og må være tilgjengelig ved retur. Alt utstyr gjennomgås, sjekkes og telles slik at riktig antall blir levert tilbake.  Omstabling eller ekstra kjøring pga mangler ifbm dette belastes kunden etter medgått tid og faktiske kostnader. 

Rengjøring

Alt utleid utstyr skal være renset for avfall av alle slag, som glass, tallerkener, tape, lim, strips, mat og søl av drikke etc. Tilbakelevering av service skal være avskylt og pakket.

Reklamasjon/klage

All reklamasjon på utstyret, skal skje samme dag ved levering/montering hos kunden. Dersom utstyr er tatt i bruk, har leietaker godkjent leveransen. Ubenyttet utstyr refunderes ikke kunden.

Forsikring:

Utleiemateriellet er forsikret mot transport og naturskader, såfremt Jalla-Jalla har stått for transport/montering av telt. Vi har selvsagt ansvarsforsikring som dekker skader forårsaket av utleid materiell såfremt Jalla-Jalla har stått for monteringen. Leietaker må dekke utlegg for skader på telt/inventar uansett omstendighet. Telt med inventar er verdisakforsikret, men kunde må dekke egenandel (10000,-) ved skader, tyveri eller hærverk (dersom forholdet dekkes av forsikringen).

Dersom det er meldt liten kuling eller høyere kategori er leietaker pliktig til å avlyse arrangementet og sikre at partytelt demonteres for å unngå skader. 

Rammeteltene våre er av høyeste kvalitet og tåler adskillig kraftigere vindlast når det er montert men monteres ikke ved vindkast over 15 m/s pga. sikkerhet. Dersom Jalla-Jalla AS har stått for monteringen har utleier rett til å demontere telt umiddelbart dersom meteorologen melder om liten kuling eller høyere kategori (ståltelt) og over 15 m/s høyere (alutelt). Dette blir fortløpende vurdert av utleier.

Force majeure

Det gis ikke refusjon for oppdrag som pga. Force majeure (værforhold blir avlyst, oppdraget belastes leietaker i sin helhet.) Hver av partene i nærværende kontrakt fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.

Selvmonteringa av telt

Jalla-Jalla monterer alt av utstyr og telt til private personer. 

For firma og eventselskaper som selv ønsker å montere må det gjøres av en godkjent montør, som er selv ansvarlig for skader som oppstår i forbindelse med feilmontering. Jalla-Jalla dekker ikke skader som oppstår i forbindelse med feilmontering på telt og utstyr og personskader etc. 

Telt og utstyr skal tilbakeleveres i samme stand som ved henting. Teltdukene skal innleveres rengjort og tørr. Kostnader relatert til tørking/rengjøring dekkes av leietaker i sin helhet. Utgifter i forbindelse med tørking av teltduk kan bli belastet leietaker, minst 1500,- kroner pr. Teltdel  inkl. mva. 

OBS. UNNTAK: GJELDER IKKE QUICKUP-TELT.

Vi har en hovedregel at takdukene ikke skal være i kontakt med bakken. Bruk en presenning eller tilsvarende for å beskytte takduk under montering/demontering. 

Dersom flere telt er utleid til samme leietaker plikter leietaker å sortere teltene i sine respektive bagger før tilbakelevering (fargekoder). Manglende sortering medfører en kostnad på 450 kroner pr. time eks. mva.  

Skader:

Utleier er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet. Ved egenmontering er leietaker selv ansvarlig for å sikre teltet tilstrekkelig og demontere dersom været tilsier en risiko for skader.

Det skal ikke benyttes spiker, tegnestifter eller annet som kan lage hull i utstyr/teltdukene. Er det benyttet festemiddel eller tape som har skadet, revnet eller det er kommet hull i utstyr/teltdukene, vil leier bli belastet for utlegg relatert til reparasjon av utstyret.

Ta gjerne kontakt med Jalla-Jalla om du ønsker å henge opp noe på teltveggene, så kommer vi med tips og råd på hva dere ev kan bruke eller ikke. Brun tape setter store merker på de hvite teltene og skal ikke brukes. Utleieren er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.

På stålteltet blir alle teltstengene grundig sjekket etter hver utleie. Ved skader/slitasje blir duker og stenger byttet ut fortløpende, vi har stort reservelager. PVC duk er av meget høy kvalitet PVC 500 g/m² med rip stopp. Rammen er av galvanisert stål som tåler stor belastning (50×1,5 mm, 38×1,1 mm / 54×1,5 mm og 38×1,1 / 42×1,2 mm). Våre telt er blitt testet i flere år og utsatt for kraftig vind. Vi kan tilby gratis utlån av barduneringselementer til våre kunder (betonglodd eller kraftige jordspyd).

Fremleie:

Leier kan ikke låne ut utstyret eller fremleie til 3.person.

Reklame:

Reklamen til Jalla-Jalla som er fast på teltene skal ikke tildekkes uten særskilt avtale.

Utstyr som er kommet bort eller ødelagt av leietaker blir belastet leietaker til dagens veiledende priser. Jalla-Jalla kan belaste leietaker for tapt leieinntekter inntil nytt utstyr er fremskaffet.

Ved mislighold eller medvirkning til at Jalla-Jalla blir skadelidende, har Jalla-Jalla rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jalla-Jalla kan da hente leieobjektet uten noe forbeholdt ansvar eller dekke tap som leietaker måtte få.

Tvist:

Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Kristiansand forliksråd og/eller Agder tingrett Kristiansand som rett verneting.

Product Enquiry