Bestill det du trenger til ditt event
Expand search form

FAQ – få svar på det du lurer på

Depositum

Må jeg betale depositum?

For å sikre din bestilling og for å garantere tilgjengelighet og kapasitet den ønskede dato har vi depositum på bestillinger samt avbestillingsfrister. Dette medfører at vi kan fortsette å holde prisene nede og gir en god forutsigbarhet både for kunde og oss som leverandør.

Hva innebærer det å inngå avtale med Jalla-Jalla?

Avtale om utleie betinges godkjent signert leiekontrakt mellom partene eller gjensidig bekreftelse av oppdraget på mail. Den som underskriver kontrakt eller bekrefter ordre, er ansvarlig ovenfor Jalla-jalla sine vilkår og økonomiske forpliktelser. Kontrakten skal være adressert på rett person/firma før signering. Ved omfakturering vil det bli belastet med kr. 250,- .

Jalla-Jalla tar ikke leieoppdrag på mindre enn kr 1.500,- I høysesong tas kun oppdrag på over 10.000 kr (mai – august).

Henting og levering

Hvor hentes det jeg har leid?

Henting avtales med oss direkte, foreløpig har vi kontorer i Lillesand, Birkeland og på Hunsfos.

Hvor leveres det jeg har leid?

Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet leveringssted.

Monterer Jalla-Jalla det vi har leid?


Dersom det er avtalt at Jalla-Jalla skal montere/demontere utstyr nevnt i denne avtalen, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser er innhentet. Leietaker plikter å ha en ansvarlig mottaker på monteringssted, som kan møte representanter for Jalla-Jalla og ta i mot utstyret.

Hvis Jalla-Jalla blir stoppet med bygging av telt, eller at vi må demontere teltet tidligere enn det leieperioden er avtalt, vil kunden bli fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom teltet er montert og må demonteres grunnet væromslag blir kunden fakturert for avtalt leiebeløp i sin helhet. Dersom væromslag medfører at teltet likevel ikke kan monteres som planlagt kan kostnader for monteringsarbeid fratrekkes, avhengig av omstendighetene.

Etter at utstyret/telt er montert/levert og ferdig montert skal leietaker og representant fra Jalla-Jalla gå gjennom at alt er som bestilt. Leier har det totale ansvar under hele leieperioden å se til at utstyret/telt er forsvarlig sikret mot vind, snø eller andre uforutsette hendelser som kan skade utstyr/telt. Leietaker har ansvar for å påse at utstyr ikke blir stjålet eller skadet under leieperioden. 

Leietaker vil bli fakturert for skadene etter dagens priser på utstyr som evt. er skadet/ødelagt.

Forsikring

Er utleieproduktene forsikret?

Utleiemateriellet er forsikret mot transport og naturskader, såfremt Jalla-Jalla har stått for transport/montering av telt. Vi har selvsagt ansvarsforsikring som dekker skader forårsaket av utleid materiell såfremt Jalla-Jalla har stått for monteringen. Leietaker må dekke utlegg for skader på telt/inventar uansett omstendighet. Telt med inventar er verdisakforsikret, men kunde må dekke egenandel (10000,-) ved skader, tyveri eller hærverk (dersom forholdet dekkes av forsikringen).

Dersom det er meldt liten kuling eller høyere kategori er leietaker pliktig til å avlyse arrangementet og sikre at partytelt demonteres for å unngå skader. 

Rammeteltene våre er av høyeste kvalitet og tåler adskillig kraftigere vindlast når det er montert men monteres ikke ved vindkast over 15 m/s pga. sikkerhet. Dersom Jalla-Jalla AS har stått for monteringen har utleier rett til å demontere telt umiddelbart dersom meteorologen melder om liten kuling eller høyere kategori (ståltelt) og over 15 m/s høyere (alutelt). Dette blir fortløpende vurdert av utleier.

Force majure

Det gis ikke refusjon for oppdrag som pga force majeure (værforhold blir avlyst, oppdraget belastes leietaker i sin helhet.) Hver av partene i nærværende kontrakt fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.

Hva skjer om det kommer skader på leireproduktene

Utleier er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet. Ved egenmontering er leietaker selv ansvarlig for å sikre teltet tilstrekkelig og demontere dersom været tilsier en risiko for skader. Se våre levevilkår om du er usikker.

Product Enquiry